Sklep internetowy Fonex, Zabezpieczenia, Systemy alarmowe, Telewizja przemysłowa, Domofony

801 525 111

34 3 525 111

Koszyk zakupowy - Przejdź dalej

  Reklamacje

  Postępowanie reklamacyjne zostało szczegółowo opisane w regulaminie w § 7. Postępowanie reklamacyjne.

   

  Prosimy o czytelne wypełnienie formularza reklamacji znajdującego się poniżej oraz odesłania wraz z reklamowanym towarem na adres firmy:

  FONEX K.T.M. Borowscy SP.J.
  al. Armii Krajowej 1/3
  42-202 Częstochowa

   

  Poniżej wyciąg z regulaminu:

  1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez FONEX.PL lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@fonex.pl lub pisemnie na adres firmowy podany w § 1 pkt. 1;
  2. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona do FONEX.PL zgodnie z § 7 pkt. 1 i powinna określać co najmniej:
   • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;
   • zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
   • numer dokumentu sprzedaży i/lub numer zamówienia;
   • żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (wymiana Produktu na produkt wolny od wad, usunięcie wady, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).
  3. FONEX.PL rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci;
  4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, FONEX.PL zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie;
  5. FONEX.PL udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta w ramach Rejestracji, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga zasięgnięcia opinii przedstawiciela producenta, importera bądź biegłego, termin do ustosunkowania się FONEX.PL ulega przedłużeniu o czas uzyskania takiej opinii, o czym Klient zostanie poinformowany;
  6. W przypadku woli skorzystania z uprawnień przysługujących Klientowi w ramach gwarancji udzielonej przez producenta towaru, FONEX.PL przekażę informację o sposobie i trybie rozpatrzenia gwarancji w korespondencji, która stanowić będzie odpowiedź na uprzednio złożony pismo reklamacyjne;
  7. W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że FONEX.PL, niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez FONEX.PL, a FONEX.PL nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął;
  8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. FONEX.PL jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. FONEX.PL może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów;
  9. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi FONEX.PL. Sposób odesłania zakupionego produktu Klient może ustalić  z FONEX.PL w celu znalezienia najlepszego sposobu dostawy;
  10. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

   

  Pliki do pobrania


  Formularz reklamacji 2017-09-19 POBIERZ