Sklep internetowy Fonex, Zabezpieczenia, Systemy alarmowe, Telewizja przemysłowa, Domofony

801 525 111

34 3 525 111

Koszyk zakupowy - Przejdź dalej

  Regulamin

  Uprzejmie informujemy, iż z dniem 10 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich zmianie ulega Regulamin sklepu internetowego. Dodano pozycję § 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

   

  Prosimy o zapoznanie się z treścią nowego Regulaminu znajdującego się poniżej - 10 stycznia 2017 r. :

  § 1. Informacje ogólne

  1. Sklep działa pod adresem www.fonex.pl Właścicielem sklepu jest FONEX K.T.M. Borowscy SP.J., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FONEX K.T.M. Borowscy SP.J.
   Dane firmy:
   • nazwa: FONEX K.T.M. Borowscy Sp.J.
   • adres: 42-202 Częstochowa, al. Armii Krajowej 1/3
   • tel.: 34 35-25-111, 801-525-111
   • NIP: 9492100567
   • Regon: 241058180
   • e-mail: sklep@fonex.pl , info@fonex.pl
  2. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania Sklepu, w tym zasady sprzedaży Produktów;
  3. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów lub Umowy jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu;
  4. FONEX.PL posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w ramach prowadzonego Sklepu. Produkty dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  § 2. Definicje

  1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający sposób zawierania i wykonywania Umów i Umów Sprzedaży, który stanowi ich integralną część;
  2. FONEX.PL – sklep internetowy, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FONEX K.T.M. Borowscy SP.J.;
  3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie zawarła z FONEX.PL Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto i możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży;
  4. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Klienta z FONEX.PL z chwilą potwierdzenia Rejestracji, prowadząca do stworzenia Konta;
  5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Sklepie Produktów zawierana pomiędzy FONEX.PL a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie;
  6. Konto – zbiór zasobów i uprawnień danego Klienta w Sklepie prowadzony przez FONEX.PL, w którym gromadzone są dane osobowe Klienta, umożliwiające szybszą identyfikację Klienta w Sklepie;
  7. Produkty – oferowane przez FONEX.PL i prezentowane w Sklepie, będące przedmiotem Umów Sprzedaży;
  8. Sklep – prowadzony przez FONEX.PL internetowy serwis transakcyjny, w ramach którego możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży między FONEX.PL a Klientami, których przedmiotem są Produkty;
  9. Rejestracja – procedura prowadząca do utworzenia Konta umożliwiającego późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania ze Sklepu na podstawie adresu e-mail i hasła podanego przez Klienta;
  10. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  11. Konsument – konsument w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

   

  § 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

  1. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez FONEX.PL obejmuje w szczególności dostęp do platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów;
  2. FONEX.PL prowadzi Konta Klientów i udostępnia przestrzeń serwerową w celu umieszczania w niej przez Klientów danych służących do ich identyfikacji i do zawierania Umów i Umów Sprzedaży;
  3. Klient w celu korzystania ze Sklepu musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się FONEX.PL. Urządzenie to musi więc w szczególności pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów, obsługujący technologię Plików „cookies”, oraz konto poczty e-mail;
  4. W zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, FONEX.PL może wprowadzić do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, pliki „cookies”. Pliki „cookies” umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta i są wykorzystywane przez FONEX.PL w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów w Sklepie. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez FONEX.PL z Plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej;
  5. Klient, korzystający z usług świadczonych przez FONEX.PL, jest objęty zakazem dostarczania FONEX.PL treści o charakterze bezprawnym.

   

  § 4. Korzystanie ze Sklepu

  1. Możliwość nabycia Produktów posiadają zarejestrowani Klienci, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne;
  2. Możliwość nabycia Produktów posiadają Klienci nie zarejestrowani, tj. nie posiadający Konta w Sklepie, po wybraniu opcji „Kupuję bez rejestracji” i uzupełnieniu danych: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, dane adresowe oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą – dane firmy;
  3. W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Klient podaje następujące dane: adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, numer telefonu, dane adresowe oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą – dane firmy;
  4. Następnie Klient akceptuje Regulamin, zaznaczając pole: „Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu obowiązującego w sklepie www.fonex.pl”. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:
   • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,
   • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu,
   • dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji podane zostały dobrowolnie, są prawdziwe i zgodne z prawem.
  5. Po dokonaniu powyższych czynności dochodzi do zawarcia Umowy między Klientem a FONEX.PL na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez FONEX.PL i prowadzenie Konta Klienta;
  6. FONEX.PL tworzy dla Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail i hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej;
  7. Klient może zmienić dane wskazane w § 4 pkt. 3, podane w procesie Rejestracji. Klient posiada również dostęp do historii złożonych zamówień;
  8. Klient może rozwiązać Umowę zawartą z FONEX.PL dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail z tematem: „Rezygnacja z prowadzenia Konta” na adres: sklep@fonex.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia, FONEX.PL usunie Konto Klienta. Żądanie przez Klienta usunięcia jego danych osobowych, o których mowa w § 4 pkt. 2 i pkt. 3, jest równoznaczne z  rozwiązaniem Umowy za wypowiedzeniem, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.
  9. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez FONEX.PL z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

   

  § 5. Zawarcie umowy sprzedaży

  1. Zamówienia na Produkty mogą być składane w Sklepie, bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@fonex.pl;
  2. Zamówienia mogą być składane w Sklepie całą dobę, we wszystkie dni tygodnia;
  3. Umowy Sprzedaży w Sklepie zawierane są w poniższy sposób:
   • 3.1. Klient dokonuje wyboru konkretnego Produktu i dodaje Produkt do Koszyka. Po dodaniu Produktu do Koszyka, Klient może kontynuować zakupy wybierając kolejne Produkty;
   • 3.2. Następnie Klient wybiera formę płatności i dostawy oraz dokument zakupu poprzez wskazanie jednej z dostępnych opcji;
   • 3.3. W następnym kroku „Dane do wysyłki” Klient ma możliwość wybranie jednej z trzech opcji:
    • Zalogować się poprzez wpisanie adresu e-mail i hasła;
    • Założyć konto poprzez wypełnienie formularza. Po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem należy zaznaczyć opcję: „Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu obowiązującego w sklepie www.fonex.pl”;
    • Skorzystać z opcji „Kupuję bez rejestracji” poprzez wypełnienie formularza. Po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem należy zaznaczyć opcję: „Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu obowiązującego w sklepie www.fonex.pl”;
   • 3.4. Po zrealizowaniu powyższych kroków, Klient potwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie w polu: „Kupuję i płacę”. W tym momencie, z zastrzeżeniem § 5 pkt. 6, następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a FONEX.PL.
   • 3.5. FONEX.PL wysyła potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez  wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności). Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy FONEX.PL, e-mail zawiera również dane rachunku bankowego FONEX.PL;
  4. FONEX.PL dopuszcza alternatywnie następujące formy płatności:
   • przy odbiorze Produktów od kuriera (za pobraniem), z zastrzeżeniem § 5 pkt. 6 poniżej;
   • przy osobistym odbiorze Produktów przez Klienta w siedzibie FONEX.PL;
   • przedpłata na rachunek bankowy FONEX.PL nr: 92 1750 1211 0000 0000 3168 7535
   • płatności on-line przy pomocy serwisu Przelewy24.
    Płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej lub kartą kredytową tj. Visa, MasterCard, realizowana jest za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24 oferowanego przez DialCom24 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, Nr KRS 0000306513, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm.
  5. Klient może złożyć drogą mailową lub telefonicznie zamówienie na wykonanie Produktu o indywidualnie określonych przez Klienta cechach. Po odebraniu zamówienia, FONEX.PL wysyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu i jego indywidualnych cech, ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności);
  6. W przypadku płatności w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek FONEX.PL, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym w postaci braku zapłaty ceny przez Klienta w terminie 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta. Brak zapłaty ceny przez Klienta w terminie, spowoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń, chyba że FONEX.PL i Klient postanowią inaczej;
  7. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi do 30 dni roboczych. FONEX.PL jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad;
  8. Produkty, stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Koszt (brutto) dostawy Produktów:
   • 20 zł – przy realizacji zamówienia w formie za pobraniem,
   • 16 zł – przy realizacji zamówienia w formie przedpłaty, dla wartości zamówienia do 800 zł,
   • 0 zł – przy realizacji zamówienia w formie przedpłaty, dla wartości zamówienia powyżej 800 zł.
  9. Produkty mogą zostać odebrane przez Klienta osobiście w punkcie sprzedaży FONEX.PL, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu odbioru;
  10. FONEX.PL dołącza do każdej przesyłki dokument zakupu w postaci paragonu bądź Faktury zgodnie z dokonanym wyborem § 5 pkt. 3.2;
  11. Zmiany w prezentowanym asortymencie Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte przed dokonaniem tych zmian. FONEX.PL może organizować akcje promocyjne, w ramach których przeznacza do sprzedaży ograniczoną liczbę Produktów.

   

  § 6. Odstąpienie Konsumenta od Umowy

  1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
  2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w § 6 pkt. 1 nie przysługuje, jeśli Klient zlecił FONEX.PL dokonanie indywidualnych przeróbek zamówionego Produktu lub w przypadku zamówienia Produktu według projektu Klienta, o którym mowa w § 5 pkt. 5;
  3. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie: Formularz odstąpienia od umowy (załącznik nr 1). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;
  4. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem;
  5. Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego. Koszt odesłania Produktu i ewentualnej opłaty manipulacyjnej związanej z dokonaniem płatności elektronicznej  pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi;
  6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być zwrócony wraz z wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (gwarancja, instrukcja obsługi itp.).

   

  § 7. Postępowanie reklamacyjne

  1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez FONEX.PL lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@fonex.pl lub pisemnie na adres firmowy podany w § 1 pkt. 1;
  2. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona do FONEX.PL zgodnie z § 7 pkt. 1 i powinna określać co najmniej:
   • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;
   • zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
   • numer dokumentu sprzedaży i/lub numer zamówienia;
   • żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (wymiana Produktu na produkt wolny od wad, usunięcie wady, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).
  3. FONEX.PL rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci;
  4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, FONEX.PL zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie;
  5. FONEX.PL udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta w ramach Rejestracji, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga zasięgnięcia opinii przedstawiciela producenta, importera bądź biegłego, termin do ustosunkowania się FONEX.PL ulega przedłużeniu o czas uzyskania takiej opinii, o czym Klient zostanie poinformowany;
  6. W przypadku woli skorzystania z uprawnień przysługujących Klientowi w ramach gwarancji udzielonej przez producenta towaru, FONEX.PL przekażę informację o sposobie i trybie rozpatrzenia gwarancji w korespondencji, która stanowić będzie odpowiedź na uprzednio złożony pismo reklamacyjne;
  7. W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że FONEX.PL, niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez FONEX.PL, a FONEX.PL nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął;
  8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. FONEX.PL jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. FONEX.PL może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów;
  9. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi FONEX.PL. Sposób odesłania zakupionego produktu Klient może ustalić  z FONEX.PL w celu znalezienia najlepszego sposobu dostawy;
  10. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

   

  § 8. Gwarancja

  1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie FONEX.PL są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera (dalej zwanego „Gwarantem”);
  2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. Czas trwania gwarancji udzielonej dla danego towaru widnieje w jego opisie na stronach sklepu internetowego FONEX.PL;
  3. FONEX.PL wydaje  wraz z rzeczą sprzedaną oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), w przypadku otrzymania ich od Gwaranta. Dokument gwarancyjny, który Klient otrzymuje wraz z towarem standardowo nie jest podbijany.

   

  § 9. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Klientów jest FONEX.PL, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa;
  2. FONEX.PL przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód;
  3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

   

  § 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez FONEX.PL będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   • 1.1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
   • 1.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;
   • 1.3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  2. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”;
  3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

   

  § 11. Postanowienia końcowe

  1. FONEX.PL zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu;
  2. O zmianie Regulaminu FONEX.PL poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży;
  3. W przypadku zmiany Regulaminu przez FONEX.PL, Klient może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu;
  4. Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

   

  Dokumenty do pobrania: